Friday, September 18, 2009

Hàm FV (Future Value) Giá trị tương lai trên Excel

Công thức: FV(rate, nper, pmt, [pv], [type] )

rate: lãi suất
nper - number of period: số kỳ thanh toán.
pmt - payment amount: số tiền thanh toán từng kỳ.
PV - optional: giá trị hiện tại (ban đầu).
Type (0/1) - optional: mặc định là 0 khi thanh toán vào cuối kỳ và là 1 khi thanh toán đầu kỳ.


Ví dụ 1: Giả định gửi tiền kiệm $1000, lãi suất ngân hàng 10%/năm, gửi kỳ hạn 24 tháng. Tính số tiền rút cuối kỳ.
Công thức: =-FV(10%/12,24,0,1000)
Kết quả: $1,220.39


Ví dụ 2: Giả định định kỳ hàng tháng gửi $100, lãi suất ngân hàng 10%/năm, trong suốt 24 tháng. Tính số tiền rút cuối kỳ.
Công thức: =-FV(10%/12,24,100)
Kết quả: $2,644.69

Ví dụ 3: Giả định gửi tiền kiệm $1000, lãi suất ngân hàng 10%/năm, gửi kỳ hạn 24 tháng và hàng tháng gửi thêm $100. Tính số tiền rút cuối kỳ.
Công thức: =-FV(10%/12,24,100,1000)
Kết quả: $3,865.08

No comments:

Post a Comment