Tuesday, September 22, 2009

Hàm NPV (Net Present Value) Giá trị hiện tại thuần trên Excel

Việc tính toán NPV rất hữu ích khi đánh giá tính khả thi về mặt tài chính cho một dự án, bằng phép tính này nhà đầu tư có thể đánh giá liệu tổng giá trị hiện tại dòng doanh thu dự kiến trong tương lai có bù đắp nổi chi phí ban đầu hay không. Với một dự án cụ thể, nếu NPV dương thì nhà đầu tư nên tiến hành dự án và ngược lại khi NPV âm. Tuy nhiên trong trường hợp có hai sự lựa chọn đầu tư loại trừ lẫn nhau trở lên thì nhà đấu tư còn phải xét đến chi phí cơ hội nữa, lúc này, dự án nào có NPV cao nhất sẽ được tiến hành.

Công thức: NPV(rate, value1, [value2],...)
Nếu dòng tiền (cash flows) phát sinh cuối mỗi kỳ (EOP), ta dùng công thức:
=Npv(rate, value1, value2, ... value_n ) - Initial Investment
Còn nếu dùng tiền phát sinh đầu mỗi kỳ (BOP), ta dùng công thức:
=Npv(rate, value2, ... value_n ) - Initial Investment + value1

NPV = PV of Future Cash Flow - Initial Investment


Ví dụ 1: một doanh nghiệp dự định đưa ra thị trường một dòng sản phẩm mới. Chi phí ban đầu để sản xuất sản phẩm này (tiền mua sắm máy móc, thiết bị, chi phí đào tạo nhân viên...) là $100,000. Các chi phí quản lý dự kiến là $5,000/năm. Doanh thu từ sản phẩm này dự kiến là $30,000/năm. Tỉ suất hoàn vốn là 10%. Sản phẩm này dự kiến sẽ bán trong vòng 6 năm.

Theo công thức ở trên ta có thể tính toán giá trị hiện tại thuần của dự án là:
=NPV(10%,(30000-5000),(30000-5000),(30000-5000),(30000-5000),(30000-5000),(30000-5000))-100000
Kết quả: $8,881.52>0

=-PV(10%,6,(30000-5000)) - 100000
Kết quả: $8,881.52

Ví dụ 2:  Giả thiết khoản đầu tư ban đầu là $7,500 (initial investment). Dòng tiền dự kiến thu về trong 4 năm vào cuối kỳ (EOP) là: $3,000, $5,000, $1,200, và $4,000. Tỷ suất hoàn vốn 8%/năm.
=Npv(8%, 3000, 5000, 1200, 4000) - 7500 = $3,457.19.

Ví dụ 3: Giả thiết khoản đầu tư ban đầu là $10,000 (initial investment). Dòng tiền dự kiến thu về trong 3 năm vào đầu kỳ (BOP): $3,400, $6,500, và $10,000. Tỷ suất hoàn vốn 5%/năm.
=Npv(5%, 6500, 10000) - 10000 + 3400 = $8,660.77

1 comment:

Post a Comment