Tuesday, August 31, 2010

Thay đổi biểu tượng Yahoo Status (Online/Offline)

Ghi lại cái này để khi dùng không phải Search:

<a href="ymsgr:sendIM?Yahoo_ID&m=Hello"><img border="0" src="http://presence.msg.yahoo.com/online?u=Yahoo_ID&t=Number" /></a>

Thay thế:
- Yahoo_ID: Nick Yahoo
- Number: Biểu tượng hiển thị Yahoo Status On/Off - Chọn từ 1 đến 17


Ví dụ:
Number=10

Number=11

Number=12

Number=13

Number=14

Number=15

Number=16

Number=17

No comments:

Post a Comment