Friday, October 29, 2010

Tìm giá trị trong bảng (theo dòng, cột) bằng hàm Index trong Excel

Giả sử có nhu cầu xác định Giá sản phẩm
từ Bảng giá sản phẩm bao gồm tên sản phẩm và loại sản phẩm tìm giá sản phẩm tương ứng.


Theo hình bên:
Bảng giá gồm: Tên sản phẩm A,B,C... và mỗi sản phẩm có nhiều loại 1,2,3... - có giá tương ứng. Từ danh mục sản phẩm xác định giá sản phẩm (Cell D13:D17).

Ta dùng hàm Index trong Excel như sau:
=Index(Bang,Dong,Cot): cho kết quả giá trị tại Cell(Dong,Cot) có trong Bảng.

Ví dụ: =Index(A3:G8,3,6): cho kết quả là 160 (sản phẩm A, loại 4 có giá 160).

Tại Cell D13 đặt công thức như sau:
=INDEX($B$4:$G$8,MATCH(B13,$B$4:$B$8),MATCH(C13,$B$4:$G$4))
sau đó Copy công thức này cho các Cell còn lại (D14-D17)

No comments:

Post a Comment